Prasówki z gospodarki na WOS

Znika marka Nordea Bank

Zmieni się logo i wystrój placówek, a klienci będą się już logować do konta ze strony PKO BP.

Praw­ne po­łą­cze­nie Nor­dea Bank Pol­ska z PKO BP spo­dzie­wa­ne jest 31 paź­dzier­ni­ka. Po tej da­cie mar­ka Nor­dea Bank Pol­ska znik­nie z ryn­ku, a tak­że z od­dzia­łów te­go ban­ku. Nie zmie­nią się nu­me­ry ra­chun­ków, kar­ty bę­dą funk­cjo­no­wać na do­tych­cza­so­wych za­sa­dach. W cią­gu kil­ku mie­się­cy zostaną wy­mie­nio­ne na no­we.