Prasówki z kraju na WOS

Testy gimnazjalne 2012: Matematyka. Odpowiedzi. Fizyka, chemia, geografia i biologia

ODPOWIEDZI PONIŻEJ

411 tys. uczniów III klas z ponad 7 tys. gimnazjów w całym kraju pisało dziś egzamin z wiedzy matematyczno-przyrodniczej – drugiej części obowiązkowego egzaminu gimnazjalnego. Poniżej prezentujemy arkusze z zadaniami.
We wtorek uczniowie pisali egzamin z wiedzy humanistycznej; w czwartek będą mieli egzamin z języka obcego.
Tegoroczni uczniowie III klas gimnazjów są pierwszym rocznikiem, który uczy się zgodnie z nową podstawą programową nauczania i zdaje egzamin gimnazjalny w nowej formule – po raz pierwszy wyodrębnione zostały zadania z języka polskiego i matematyki, po to, by można było osobno ocenić umiejętności i wiedzę z tych przedmiotów.

Na egzaminie z wiedzy matematyczno-przyrodniczej uczniowie najpierw dostali blok zadań z nauk przyrodniczych – biologii, chemii, fizyki i geografii, a po krótkiej przerwie przystąpili do bloku zadań z matematyki.

ODPOWIEDZI Z CZĘŚCI PRZYRODNICZEJ

1. Największe wytwarzanie dobowe tlenu jest w stawie C. – nie
Najwięcej rozpuszczonego tlenu zawiera woda stawów pod koniec dnia. – tak

2. A

3. C

4. Pchła jest ofiarą i pasożytem

5. C

6. B

7. D

8. Gotowanie niszczy bakterie i inne drobnoustroje – nie
Gotowanie usuwa powietrze rozpuszczone w wodzie – tak

9. A

10. B

11. B

12. D

13. B

14. Aby zwiększyć wartość siły tnącej, należy sznurek przysunąć bliżej punktu O – prawda
Praca wykonana przez siłę tnącą jest większa od pracy wykonanej przez siłę nacisku ręki – prawda

15. A

16. A

17. A – 1

18. AC

19. B

20. A

21. Od końca XIV w. do dziś Bałtyk zabierał średnio ok. 300 m lądu na sto lat – fałsz
Między połową XVIII w. a połową XIX w. średnie tempo erozji wyniosło około 0,5 m na rok – prawda

22. C

23. W Trzęsaczu i Gmund Słońce góruje w tym samym momencie, ponieważ mają one tę samą długość geograficzną – prawda
W Trzęsaczu w czerwcu dzień trwa krócej niż w Gmund, ponieważ Trzęsacz położony jest na wyższej szerokości geograficznej – fałsz

24.1. A
24.2. D

ODPOWIEDZI Z MATEMATYKI

1. Dokończ zdanie tak, by otrzymać prawdziwe. Z informacji podanych na diagramie wynika, że
D – średnia wyników z pracy klasowej jest równa 3,6

2. Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe. Odległość na osi liczbowej między największą i najmniejszą spośród liczby 0, 3/4, – 5/2, -2 jest równa:
B – 3 i 1/4

3. Dokończ zdanie tak, by otrzymać zdanie prawdziwe. Połowa uczestników wycieczki urodziła się w Polsce, co trzeci urodził się w Niemczech, a w pięciu pozostałych we Francji. W Wycieczce brało udział:
B – 30 osób

4. Dokończ zdanie tak, by otrzymać zdanie prawdziwe. Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe:
A – 3^0

5. Oceń prawdziwość zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe:

Liczba 1725 jest liczbą podzielną przez 15. – PRAWDA
Liczba 1725 jest wielokrotnością 125. – FAŁSZ

6. Na podstawie wykresu wybierz zdanie fałszywe
C – W ciągu każdej godziny glazurnik układał taką samą liczbę płytek

7. Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe. Cena płyty kompaktowej po 30 proc. obniżce wynosi 49 zł. Cena tej płyty przed obniżką była równa
D – 70 zł

8. Jaki procent uczestników turnieju stanowili drugoklasiści? Wybierz odpowiedź sposród podanych
D – 50 procent

9. Dokończ zdanie tak, by otrzymać zdanie prawdziwe. Liczba uczniów klas pierwszych, którzy wzięli udział w turnieju jest równa
B – 9

10. Prawdopodobieństwo wyciągnięcia przez drugą osobę pytania z algebry jest równe 9/17 – PRAWDA
Prawdopodobieństwo wyciągnięcia przez drugą osobę pytania z geometrii się nie zmieniło – FAŁSZ

11. Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe; Małgosia narysowała w opisany sposób czwarty równoległobok. Współrzędna y prawego górnego wierzchołka tego równoległoboku jest równa:
A – 8

12. Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe
B – 2n

13. Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe
C – (a+3,b+2)

14. Ile kroków wykona piechur w czasie 12 minut? Wybierz odpowiedź:
A – 1000 kroków

15. Dokończ zdanie tak, aby otrzymać zdanie prawdziwe:
D – punktu przecięcie prostej p i osi y

16. Oceń prawdziwość podanych zdań:
Punkt O jest punktem przecięcia dwusiecznych kątów trójkąta ABC – FAŁSZ
Punkt O jest środkiem okręgu opisanego na trójkącie ABC – PRAWDA

17. Na rysunku przedstawiano dwa trójkąty prostokątne:
T-C

18. Kształt i wymiary deski do krojenia przedstawiono na rysynku
A – 400 + 50 pi

19. Jaka jest głębokość tego basenu?
C – 2m

20. Wybierz zdanie prawdziwe
D – objętość stożka jest 3 razy mniejsza od objętości walca

21. Wojtkowi wystarczy 6 litrów ziemi na wypełnienie 5 dużych i małych doniczek

21. d – pojemność dużej doniczki [ l ]
m – pojemność małej doniczki [ l ]

2d + 9m = 6/ x (-2)
4d + 6m = 6

-4d – 18m = -12
4d + 6m = 6

-12m = -6
m = 0,5
2d = 6 – 9 x 0,5
2d = 1,5
d = 0,75

Wojtek: 5d + 4m = 5 x 0,75 + 4 x 0,5 = 5,75 [ l ]

Odp: Wojtkowi wystarczy 6 litrów ziemi na wypełnienie 5 dużych i małych doniczek