Prasówki ze Świata na WOS

Szturm milicji w Kijowie. Są ranni

Na Ukrainie wciąż napięta sytuacja. Ukraińskie siły porządkowe zlikwidowały ostatnią barykadę w centrum stolicy. W akcji, która rozpoczęła się w poniedziałek wieczorem, brało udział 400 funkcjonariuszy. Nikt nie został zatrzymany.

Około godziny 4 miej­sco­we­go czasu, funk­cjo­na­riu­sze  roz­bi­li ostat­nie ba­ry­ka­dy, które znaj­do­wa­ły się w po­bli­żu Ad­mi­ni­stra­cji Pre­zy­den­ta. We­dług in­ter­ne­to­wej te­le­wi­zji Oby­wa­tel­skiej, ucierpiało 10 osób. Wśród po­szko­do­wa­nych jest co naj­mniej dwóch mi­li­cjan­tów.